ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Почетна > Стручни органи установе > ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 

Професионални развој подразумева стално развијање укупних потенцијала појединца са циљем квалитетнијег обављања посла и унапрећење праксе. Представља континуирани процес у коме је васпитач рефлексивни практичар, активни учесник у процесу учења, истраживач сопствене праксе. Обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које се остварује континуирано, кроз различите активности у установи и ван ње.

Улога тима  за професионални развој је да  планира, прати и вреднује стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређење  васпитно-образовног рада и делатности предшколске установе.

План стручног усавршавања у складу је са законском регулативом, потребама образовног система, плановима и приоритетима установе, личним плановима стручног усавршавања запослених. Запослени су учесници одобрених програма, стручних скупова, учесници у пројектима на локалном и националном нивоу, учесници хоризонталних размена у установи, али и са другим установама, чланови су струковних удружења, мреже практичара, аутори су бројних стручних радова у области васпитања и образовања.

Тим прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања, води евиденцију о струном усавршавању, вреднује примену наученог у раду уз примену  различитих инструмената и техника  за праћење и вредновање.